کلیه و گوارش

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشکلیه و گوارش
مجید 4 سال قبل

اکوی پارانشیمال کبد افزایش یافته است. مطرح کننده درجاتی از fatty liver (گرید l-ll) میباشد.
کلیه راست با ابعاد 46*99 میلیمتر و کلیه چپ با ابعاد 55*100vمیلیمتر دارای اکوی کورتیکومدولاری طبیعی میباشند. در ضمن سیستم پیلوکالیسیل کلیه راست نمای دوبل دارد.
یک سنگریزه اکوژن به طول 3.5 میلیمتر در کالیس پل میانی کلیه راست دیده میشود ولی باعث استاز اداری در سیستم پیلوکالیسیل این کلیه نگردیده است.
یک سنگریزه اکوژن نیز به طول 4 میلیمتر در کالیس حدفاصل پل میانی تحتانی کلیه چپ دیده میشود ولی باعث استاز اداری در سیستم پیلوکالیسیل این کلیه نگردیده است.
مثانه دارای ابعاد و ضخامت جداری طبیعی بوده و فاقد سنگ و یا توده جداری است.
پروستات با ابعاد 31*29*44 میلیمتر و با حجم تقریبی 21 سی سی و با اکوی پارانشیمال مختصر هتروژن مشاهده شد. تطبیق با سایر آزمایشات پاراکلنیک بیمار از جمله کنترل PSA توصیه میشود.
مایع آزاد در داخل حفره شکم و لگن دیده نمیشود.

1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 4 سال قبل

با سلام.
صرفا توصیه به ورزش و کاهش وزن میشود و مصرف آب فراوان

فهرست
تماس با ما